Gebruikersvoorwaarden

 

MEDEA heeft als doel de archeologische metaaldetectievondsten in Vlaanderen digitaal te ontsluiten. Zo wordt deze ondergewaardeerde vondstcategorie beter toegankelijk voor geïnteresseerde onderzoekers, erfgoedmedewerkers en liefhebbers. Ook de belangrijke bijdrage van hobby-detectoristen aan de archeologie wordt erdoor belicht.

Als je gebruikt maakt van dit platform, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Let wel: MEDEA bevindt zich nog steeds in een ‘beta’-fase. Deze voorwaarden kunnen dus aangepast worden. Wijziging zal aangekondigd worden via de nieuwspagina op www.vondsten.be.

(Deze overeenkomst bevat alle goede afspraken die er tussen jou en ons bestaan in verband met de aangelegenheden die deze overeenkomst regelt en vervangt alle eventuele voorafgaande overeenkomsten – bijvoorbeeld in het kader van eerdere testfases - tussen jou enerzijds, en MEDEA anderzijds.)

1. Deelname

Als deelnemer krijg je toegang tot het MEDEA platform en alle functionaliteiten die aan je toegekende rol zijn verbonden.

Je deelname aan MEDEA is vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan heel eenvoudig door contact op te nemen de beheerder (zie contactgegevens onderaan).

Op MEDEA wordt onderscheid gemaakt tussen volgende gebruikersrollen:

● Bezoekers: Gebruikers van MEDEA die niet geregistreerd zijn

● Geregistreerde leden van MEDEA

○ Metaaldetectoristen rapporteren hun eigen vondsten;

○ Registratoren rapporteren vondsten uit een andere (bijv. institutionele) collectie;

○ Validatoren beoordelen of gerapporteerde vondsten kunnen gepubliceerd worden op het platform (i.e. publiek toegankelijk gemaakt worden)

○ Vondstexperts verrijken vondstinformatie door het toevoegen van ‘classificaties’ – toewijzing van vondsten aan type, datering, gelijkaardige vondsten;

○ Onderzoekers zijn vondstexperts die professioneel actief zijn als archeoloog, historicus of erfgoedbeheerder, en vanuit die functie aantoonbaar nood hebben aan toegang tot exacte vondstlocaties. Om deze gevoelige informatie te beschermen, is toegang tot deze rol gekoppeld aan de criteria voor toegang tot de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De rol van validator of vondstexpert (al dan niet met onderzoekersstatuut) kan men enkel verkrijgen mits goedkeuring van de beheerder, een rol voorbehouden voor de projectpartners van het MEDEA-project.

De beheerder behoudt zich het recht voor om gebruikers de toegang tot bepaalde gebruikersrollen of functionaliteiten, of het platform in zijn geheel, te ontzeggen bij misbruik of ander wangedrag, online of offline.

2. Gegevensbeleid

Tijdens je gebruik van het MEDEA platform worden er een aantal gegevens verzameld in de databank:

● Niet-persoonsgerelateerde gegevens die je creëert of toevoegt op het platform (bv. vondstgegevens, classificaties, vondstfoto’s);

● Persoonsgegevens zoals je naam, emailadres, en eventueel erkenningsnummer en alle andere informatie die je zelf meegeeft bij registratie of op je profielpagina;

● Informatie over jouw beleving en jouw gebruik van het MEDEA platform (bv. feedback via een formulier en logging van hoeveel vondsten je aanmaakt).

2.1 Beleid rond vondstgegevens en andere niet-persoonsgerelateerde informatie

2.1.1 Licentie voor hergebruik

De vondstgegevens die publiek beschikbaar zijn (d.w.z. NIET de exacte vondstlocaties), worden gepubliceerd onder de volgende licentie: ‘Creative Commons Naamsvermelding Niet-Commercieel 4.0 Internationaal’ (CC BY NC 4.0). Deze licentie staat de gebruiker toe om het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren en om afgeleide werken te maken, voor niet-commerciële doeleinden, mits verwijzing naar de bron.

Afhankelijk van het gebruik zullen voor bronverwijzing de volgende principes gelden:

Bij verwijzing naar een individuele vondst in een publicatie wordt verwezen naar het MEDEA-platform, inclusief het unieke volgnummer van de vondst in kwestie (URI). Met publicatie bedoelen we het openbaar maken van de vondstinformatie in elke mogelijke vorm. Bij digitale publicatie wordt bijkomend het webadres naar de vondst toegevoegd. Bij meer algemeen gebruik van MEDEA-gegevens (bijv. kwantitatieve verwerking, weergave van vindplaatsen op een spreidingskaart, …) wordt verwezen naar het MEDEA-platform.

2.1.2 Goede praktijk voor hergebruik van MEDEA-vondstgegevens

MEDEA berust op de wederzijdse motivering die ontstaat de vondstinformatie aangebracht door vinders en verzamelaars verrijkt wordt door vondstexperten en onderzoekers. Het is daarom cruciaal dat onderzoeksresultaten voortkomend uit het gebruik van MEDEA ook terugvloeien naar de databank. Als je gebruikt maakt van MEDEA voor onderzoeksdoeleinden, verbind je je er dan ook toe om de nieuwe informatie die hun onderzoek oplevert in de mate van het mogelijke te delen met andere MEDEA-gebruikers, m.n. in de vorm van vondstclassificaties.

Daarnaast stel je de beheerder van MEDEA op de hoogte van onderzoekspublicaties die gebruik maken van MEDEA-gegevens. Een verwijzing naar deze onderzoekspublicatie kan dan opgenomen worden op de MEDEA-blog.

Als MEDEA-lid met de rol ‘onderzoeker’ verbind je je er ook toe om exacte vondstlocaties niet elders te publiceren zonder de expliciete toestemming van de individuele vinder.

2.1.3. Toegang tot MEDEA-data volgens gebruikersrol

Een MEDEA-lid heeft steeds toegang tot alle informatie die hij zelf invoerde.

Toegang tot de niet-eigen informatie is verbonden met de gebruikersrol:

Bezoekers van MEDEA, metaaldetectoristen en vondstexperts zonder onderzoekersstatuut die MEDEA-lid zijn hebben toegang tot gepubliceerde vondstfiches, maar niet de exacte locatie van de vondst. Naam en emailadres van de persoon die de vondst meldde, wordt enkel verbonden aan de gepubliceerde fiche indien deze hier toestemming voor heeft gegeven.

Wanneer validatoren nagaan of een vondstfiche kan gepubliceerd worden, zien ze niet wie de vondst gemaakt heeft, noch de exacte locatie van de vondst. Voor gepubliceerde vondstfiches zien ze dezelfde gegevens als bezoekers van MEDEA en metaaldetectoristen die lid zijn van MEDEA.

Vondstexperts die lid zijn van MEDEA én een onderzoekersstatuut op MEDEA hebben, hebben toegang tot jouw gepubliceerde vondstfiches, inclusief de exacte locatie van de vondst. Naam en emailadres van de persoon die de vondst meldde, wordt enkel verbonden aan de gepubliceerde fiche indien deze hier toestemming voor heeft gegeven.

Voor alle gebruikers die geen toegang hebben tot de exacte locatie van de vondst, wordt deze veralgemeend weergegeven.

2.2 Beleid rond persoonsgegevens

2.2.1. Bescherming van je privacy

Het MEDEA platform en de onderliggende database worden beheerd door het Departement History, Archaeology, Art, Philosophy & Ethics (HARP) aan de Vrije Universiteit Brussel (Pleinlaan 2, 1050 Brussel).

HARP verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 (oftwel de Privacywet). Meer informatie hierover kan je altijd vinden bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommision.be).

2.2.2 Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Via de persoonlijke profielpagina voorzien op het platform het platform kan je je persoonsgegevens steeds inzien en wijzigen.

Je kan ook steeds je lidmaatschap van MEDEA beëindigen. Dit kan door contact op te nemen met de MEDEA beheerder (zie adres onderaan).

We vragen je wel op dat moment duidelijk het emailadres waarmee je geregistreerd bent op MEDEA te vermelden. Eveneens vragen we je een kopie of scan van je identiteitskaart toe te voegen. Op die manier zijn we zeker dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt.

Het beëindigen van het lidmaatschap betekent echter niet dat de door jou ingevoerde vondstgegevens ook verwijderd zullen worden.

2.2.3 Toegang van anderen tot jouw persoonsgegevens

MEDEA zal nooit zonder jouw toestemming je persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De toegang die andere gebruikers van MEDEA hebben tot jouw persoonsgegevens, en of die persoonsgegevens ook op door jou ingevoerde vondstfiches zichtbaar zijn, kun je instellen op je persoonlijke profielpagina. Zelfs indien je naam en emailadres verborgen blijven, is het mogelijk dat je gecontacteerd wordt via de anonieme mail-functie op het platform. Het staat je vrij om al dan niet op dergelijke berichten in te gaan.

Logging- en feedbackgegevens worden enkel gebruikt voor de evaluatie, foutopsporing en verdere ontwikkeling van het platform zelf. Ze zijn enkel toegankelijk voor de beheerder en ontwikkelaars van het platform, en worden uitsluitend in veralgemeende, geanonimiseerde vorm gepubliceerd.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat toegang tot de data moet verleend worden aan publieke overheden of regulerende organen in het geval van dwingende rapporteringsverplichtingen (bijv. indien de computer crime-unit van de federale politie ons verplicht om gebruikersgegevens door te sturen in geval van misbruik).

3. Contactadres

Met al je vragen en/of opmerkingen over deze gebruikersvoorwaarden kan je altijd bij ons terecht:

● Per mail: pdeckers@vub.ac.be

● Per post: Pieterjan Deckers, HARP-VUB, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Feedback over de werking van het MEDEA-platform zelf kan je melden via het feedbackformulier.